XChat v mobilu  |   Fotoalba  |   Nápověda   |  Zaregistrovat
Přihlásit pomocí mojeID
Můj profil   |   Vzkazy (0/0)   |   Fotoalba   |   Poznámky   |   Nastavení

Všeobecné smluvní podmínky společnosti 42ideas s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Společnost 42ideas s.r.o., IČ: 04627521, DIČ: CZ04627521, se sídlem Rybná 716/24, Praha - Staré Město, PSČ 110 00, zapsaná v oddílu C ve složce 248947 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen "Poskytovatel"), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné zejména na webových serverech xchat.cz, fotoalba.cz a dalších (dále jen "Služby").
  2. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž "VSP" nebo "Podmínky"), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané Službě.

 2. DEFINICE
  1. Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost 42ideas s.r.o., IČ: 04627521, DIČ: CZ04627521, se sídlem Rybná 716/24, Praha - Staré Město, PSČ 110 00, zapsaná v oddílu C ve složce 248947 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.
  2. Uživatel. Uživatelem Služeb je každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami provedla Registraci nebo každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby Poskytovatele a ve využívání Služeb i nadále pokračuje.
  3. Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.
  4. Služby. Službami se rozumí služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doménách provozovaných Poskytovatelem, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami. Služby jsou umístěné zejména na webových serverech xchat.cz, fotoalba.cz a dalších a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně.
  5. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet domén není vyčerpávající.
  6. Užívání Služeb. Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Služeb včetně fyzického zakoupení zboží a jiných produktů prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
  7. Obsah Služeb. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Poskytovatele Obsahu Uživatele.
   1. Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah).
   2. Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb jako texty, obrázky, videa apod.

  8. Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou emailovou adresu, nastavení Služeb apod.).

 3. REGISTRACE UŽIVATELE
  1. Registrace. Pro Užívání Služeb je nezbytné provedení Registrace. I v případě, že kterákoli Služba pro její Užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
  2. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba starší 16 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
  3. Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat.
  4. Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen "Povinné osobní údaje"). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. V. níže.
  5. Souhlas s VSP. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka "Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami", které je umístěno v registračním formuláři.
  6. Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.
  7. Uživatelský účet. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.
  8. Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

 4. PRÁVA A POVINNOSTI
  1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že
   1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,
   2. nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům,
   3. jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb,
   4. veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   5. používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,
   6. se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
   7. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele Obsahu Uživatele.

  2. Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
   1. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
   2. nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
   3. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
   4. používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
   5. pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
   6. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
   7. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
   8. nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
   9. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo sítě a servery připojené ke Službám),
   10. bude dodržovat pravidla uvedená v nápovědě služby, především Doporučené chování a Obecná ustanovení

  3. Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:
   1. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,
   2. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,
   3. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet (včetně emailové schránky apod.) Uživatele.

  4. Poskytování služeb. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Služby za níže uvedených podmínek:
   1. Licence Uživateli. Poskytovatel uděluje Uživateli licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele ("Předmět Licence Uživateli") bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemí světa, k užití Služeb, Obsahu Poskytovatele a software Poskytovatele (dále jen "Licence Uživateli"). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služeb Poskytovatele, a to s omezeními dle čl. 4.4.2 těchto Podmínek.
   2. Omezení Licence Uživateli. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu Licence Uživateli, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.

  5. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.
  6. Licence k Obsahu Uživatele Poskytovateli. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen "Předmět Licence Poskytovateli"), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli. Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele.
   1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k Předmětu licence dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob.
   2. Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět Licence Poskytovateli sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu Licence Poskytovateli Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.
   3. Poskytovatel není povinen Předmětu Licence Poskytovateli jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence Poskytovateli kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných Poskytovatelem.
   4. Uživatel se zavazuje dodržovat při předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele Poskytovateli povinnosti uvedené v čl. 4.8 těchto Podmínek.
   5. Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek Poskytovali Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence dle tohoto čl. 4.6 Podmínek nenáleží Uživateli úplata.
   6. Zveřejněním Předmětu licence bere Uživatel na vědomí, že Předmět licence bude dostupný všem a každý si jej bude moci spojit s Uživatelovým účtem.

  7. Bezplatnost.
   1. Registrace Uživatele ani využívání Služeb Uživatelem není zpoplatněno a je poskytováno Poskytovatelem Uživatelům zdarma.
   2. Výjimku tvoří doplňkové funkce jednotlivých služeb, které mohou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby. Pravidla užívání doplňkových funkcí upravují zvláštní smluvní podmínky doplňkové služby.

  8. Zásady chování Uživatele.
   1. Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
   2. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele a Třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
   3. Uživatel zejména nesmí:
    1. užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami,
    2. komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, např. vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatného, či bezúplatného převodu jinému Uživateli,
    3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob,
    4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,
    5. užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů atd.) v jakékoli podobě, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu,
    6. používat Uživatelský Účet k nadměrnému dávkovému rozesílání zpráv, notifikací a jiných sdělení,
    7. vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. přezdívka nebo adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
    8. porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
    9. bez souhlasu jiného Uživatele a Provozovatele použít, zveřejnit Předmět licence přidaný jiným Uživatelem mimo servery a služby Provozovatele,
    10. pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

   4. Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:
    1. porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
    2. vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele,
    3. obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
    4. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
    5. obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
    6. obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
    7. obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
    8. obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
    9. obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
    10. obsahuje zakázaná pornografická díla, například jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
    11. umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
    12. obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
    13. šikanuje, zastrašuje nebo obtěžuje jiného uživatele,
    14. podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
    15. popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
    16. jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

   5. Sankce. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, má Poskytovatel v souladu s čl. 4.3 Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v čl. 4.8 těchto Podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.

  9. Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu (tj. nepřihlásí se na svou přezdívku apod.) po dobu delší než 6 měsíců (dále jen "Neaktivní Uživatelský Účet") je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.

 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. V souvislosti s poskytováním služeb podle článku 2 odst. 4 a článku 4 těchto obchodních podmínek, dochází ke zpracování osobních údajů.
  2. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) je pro účely nakládání s osobními údaji Poskytovatel „správcem“ a „zpracovatelem“ osobních údajů a Uživatel „subjektem“ osobních údajů.
  3. Poskytovatel prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.
  4. Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty Uživatelem, přičemž zpracováním se rozumí automatizované ukládání, uchování a archivace osobních údajů na serveru bez dalšího zpracování. Osobní údaje jsou dále poskytovány Czech Publisher Exchange z.s.p.o., Komurandů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02070634, za účelem personalizace marketingových a reklamních kampaní; telefonní číslo a obsah SMS zpráv společnosti ProfiSMS s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, IČ 03676307, za účelem přenosu SMS zpráv.
  5. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování webové aplikace (webových stránek) správce, kterou správce využívá výhradně v rámci výkonu poskytovaných služeb.
  6. Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:
   1. identifikační osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bytu, bydliště)
   2. kontaktní údaje (bydliště, zasílací adresa, e-mail, telefon)
   3. další údaje a informace (přihlašovací jméno, IP adresy, fotografie)
  7. Poskytovatel nezpracovává genetické a biometrické údaje, ani údaje o zdravotním stavu.
  8. Osobní údaje do aplikace provozované správcem a zpracovatelem zadává správce a zpracovatel, některé údaje zadává přímo subjekt údajů. Správce a zpracovatel, případně subjekt údajů v rámci svého oprávnění, zadané údaje rovněž aktualizuje nebo vymazává. Poskytovatel do zpracovávaných dat zasahuje pouze výjimečně, a to pouze pro jejich rozpor se zákonem.
  9. Poskytovatel zpracovává data po dobu využívání Služeb Uživatelem. V případě ukončení poskytování služeb je Poskytovatel povinen osobní údaje z webové aplikace sám vymazat a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.
  10. Uživatel má právo Poskytovatele požadovat přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Poskytovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se Uživatele týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má Uživatel právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení GDPR, požadovat opravu osobních údajů, které o něm Poskytovatel zpracovává, pokud jsou nepřesné.
  11. S přihlédnutím k účelům zpracování má Uživatel v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení GDPR, požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení GDPR, získat osobní údaje, které se Uživatele týkají a které zpracovává Poskytovatel se souhlasem Uživatele, nebo které zpracovává pro plnění poskytování Služeb
  12. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž dojde při jejich zpracování do styku. Poskytovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci se zavázali k mlčenlivosti a v případě využití dalšího zpracovatele rovněž jeho zaváže ke stejné mlčenlivosti.
  13. Poskytovatel prohlašuje, že přijal všechna opatření uvedená v článku 32 Nařízení GDPR, která lze po něm lze spravedlivě požadovat s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

   Poskytovatel:
   1. duplikuje data v datovém uložišti,
   2. server je umístěn v EU v zabezpečeném datovém centru s přístupem pouze autorizovaných osob,
   3. zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a to zejména vytvářením pravidelných záloh,
   4. šifruje data záloh,
   5. provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
   Aktuální přehled přijatých opatření je Uživateli jako subjektu osobních údajů k dispozici na vyžádání.
  14. Poskytovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 Nařízení GDPR, smí zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů (dále jen „zpracovatel“) za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či poskytovatele serveru, na kterém budou data umístěna, zpracovatele pro zajištění hostingových služeb a také zpracovatele pro zajištění dalšího vývoje aplikace. Za účelem splnění tohoto odstavce informuje Poskytovatel Uživatele údajů o veškerých zamýšlených změnách, týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení. Poskytovatel v případě zapojení dalšího zpracovatele uloží tomuto dalšímu zpracovateli minimálně stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v těchto obchodních podmínek, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení.
  15. Poskytovatel zohledňuje povahu zpracování a je schopen reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení GDPR.
  16. Poskytovatel je při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má k dispozici, schopen zajistit splnění povinností podle článků 32 až 36 Nařízení GDPR.
  17. Poskytovatel splňuje povinnosti stanovené článkem 28 Nařízení GDPR.
 6. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA
  1. Reklama v rámci Služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen "reklama"). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
   1. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
   2. Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

  2. Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.
  3. Reklamní patičky. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

 7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. Vyloučení záruk. Není-li v Reklamačním řádu a podmínkách vztahujících se k jednotlivému zboží, produktu či službě zakoupené prostřednictvím serveru provozovanému Poskytovatelem, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že:
   1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,
   2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb,
   3. Služby budou poskytovány bez chyb,
   4. Obsah Poskytovatele či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob,

  2. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Poskytovatele poskytovat zákonné záruky na spotřební zboží v souladu s platným právním řádem.
  3. Odpovědnost za škodu. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.
   1. K tomu se Uživatel zejména zavazuje pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý Obsah Uživatele a činit další vhodná opatření.
   2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob, omezením či ukončením poskytování Služeb. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
    1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv Služby, zejména Služeb XChat a Fotoalba
    2. nedoručení zprávy či doručení poškozené či neúplné zprávy,
    3. neodeslání zprávy či odeslání poškozené či neúplné zprávy,
    4. ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Obsahu Uživatele, zejména dat, která Uživatel obdržel do schránky se Vzkazy, nebo které ve Vzkazech vytvořil či uložil,
    5. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,
    6. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu,
    7. jakýkoliv jiný následek používání Služeb,
    8. Poskytovatel i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Poskytovatele v souvislosti se Službami vůči Uživateli.

  4. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.
  5. Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

 8. SOUHLAS S PODMÍNKAMI
  1. Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
  2. Změny a účinnost změn Podmínek
   1. Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli
   2. Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto Podmínek.

 9. RŮZNÉ
  1. Vztah k Třetím osobám:
   1. Obsah třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služeb či poskytovaný Uživatelům v rámci Služeb, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služeb a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služeb. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.
   2. Obsah serverů Třetích osob. Servery ani služby Třetích osob nejsou kontrolovány Poskytovatelem a Poskytovatel není odpovědný za obsah žádného ze serverů Třetích osob, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Třetích osob, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli serveru Třetích osob. Propojení serverů Třetích osob se službami Poskytovatele neznamená, že by Poskytovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli.
   3. Zpřístupnění Osobních údajů a Uživatelského účtu. Osobní údaje budou serveru Třetí osoby zpřístupněny pouze v případě, že se Uživatel na tomto serveru přihlásí k propojení se Službou a poskytne Třetí osobě souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile server Třetí osoby, jemuž byl udělen souhlas dle předcházející věty, požádá Poskytovatele o zpřístupnění údajů Uživatele, budou tyto údaje bezpečně odeslány na tento server pomocí moderní technologie pro zajištění bezpečnosti předávaných dat.
   4. Použití Osobních údajů na serverech Třetích osob. Uživatel je odpovědný za to, že se seznámil s prohlášením o zásadách používání Osobních údajů a podmínkami jejich použití na každém serveru Třetí osoby, který navštívil a ujistil se, že souhlasí se způsobem použití svých Osobních údajů na příslušném serveru Třetí osoby.

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), emailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu help@xchat.cz nebo na emailové adresy uvedené u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele prostřednictvích telefonních čísel uvedených u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).
  2. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.
  3. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem je obvodní soud pro Prahu 7 (ve věcech patřících do věcné příslušnosti okresního soudu) nebo Městského soudu v Praze (ve věcech patřících do věcné příslušnosti krajského soudu).
  4. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  5. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
  6. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 11. února 2020. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.